Sunday, 13 July 2014

''Hans raj Bhardwaj '' pencil portrait  Ex governor of Karanatak
Hansraj Bhardwaj Ex governor of Karnataka  
colored pencil portrait work